Корон,авирусийн халдв,араас сэрги,йлж “өндөр,жүү,лсэн бэлэн байд,лын зэрэг,т шилж,үүлэх” хугац,ааг ирэх арванхо,ёрдугаар сарын 31-ны өдри,йг хүртэл сунгах ший,двэрийг Засги,йн газ,раас гаргасан.

Иймд энэ хугацаанд олон нийт,ийг хама,рсан шоу, тэм,цээн ура,лдаан зохи,он байгуу,лах нь битгий хэл хурим найр, ца,йллага, хүлээ,н авалт хийх ч хор,иотой. Ийм,д, саяха,н зарим ресто,ран “хурим найр, хү,лээн авалт хийсэн” гэх шалтгаанаар хариуцлагын гэрээг НЗДТГ-аас цуцалсан тохиол,долд ч гарсан.

-Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ, Х.НЯМБААТАР НАР ГАРГА,САН ШИЙДВЭ,РЭЭ ӨӨРС,ДӨӨ ЗӨ,РЧЛӨӨ-

Тэгв,эл “Өндө,ржүүлсэн бэлэн байдл,ын зэрэгт шилжү,үлсэн” шийдвэрээ Ерөнх,ий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ, ХЗДХ-ийн сайд Х.Нямба,атар хоёр өөр,сдөө зөр,чиж, олны нийти,йг хамарсан шоу, цайллага хийлээ. Тухайлбал,Монголын боксын холбооны ерөнхийлөгчөөр Х.Нямбаатар сонгогдож, дараань тэрээр 130 хүнийг хамарсан цайллаг хийсэн байгаа юм.

Энэ тала,ар Х.Нямбаатар сайд хэвлэ,лд өгсөн тайл,бартаа, “Есдүгээр са,рын 5-ны өдөр Монголын боксын холбооны бага хурал хуралдсан. Энэ хурлаар намайг Ерөнхийлөгчөөр томилсон. Ингээд 18:00 цагт хуралдуусаж, “Элит” төв дээр 130 хүн хоол идээд л тарцгаасан” гэжээ.

Тэгвэл өчигдөр /2021.09.17/ Хари,лцаа холбоо, мэдэ,эллийн технол,огийн газар, Соёл,ын яам хамтарч “Digital Nation-2021” нэрийн дор 100 гаруй компанийг хамруулсан арга хэмжээг Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн /Хүүхдийн парк/-нд зохион байгууллаа. Ингээд орой нь олон мянган хүмүүсийн хамруулсан “гэрлийн шоу” болж тус арга хэмжээнд Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ өөрийн биеэр оролцлоо.

-НОК-ООС “ЦАХ,ИМ ҮНД,ЭСТЭН” АРГА ХЭМ,ЖЭЭГ ЗОХИО,Н БАЙГУУЛ,АХ ЗӨВШ,ӨӨРӨЛ ӨГӨХГҮЙ ГЭСЭН БАЙЖЭЭ-

Гэтэл тус “гэрлийн шоу”-г зох,ион байгуулах,ыг цар тах,лын энэ үед Ний,слэлийн он,цгой комисс /НОК/ зөвшөөрөхгүй гэж мэдэг,дэж байжээ. Тодру,улбал, НОК-оос Хар,ил,цаа холбоо, мэдээллийн технологийн газарт явуулсан албан бичигт, “УОК-оос 2021 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуул,ахыг хор,иглох чиглэл өгсөн. Мөн НОК-ын Шу,урхай штабын 2021 оны 15 дугаар хурлаар төрийн болон аж ахуй нэгж байгууллага, ирг,эний аливаа арга хэм,жээ зохион бай,гуулах хүсэлтийг хүлээж авахгүй байх шийдвэр гаргасан. Иймд “Цахим үндэстэн-Digital Nation 21” арга хэмжээ зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох боломжгүй” гэжээ.

Гэтэл УОК болон НОК-ын шийдвэрийг “үл тоож” Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар дарга Б.Болор-Эрдэнэ нар Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнийг оролцуулаад олон мянган иргэдийг бөөгнөрүүлж, “Digital Nation 21” арга хэмжээ болон “гэрлийн шоу”-г хийж орхилоо. Харин өдгөө коронавирус халдварын улмаас эмнэлгүүдэд хүн хэвтэх “ор битгий хэл шал ч олдохгүй байна” гэсэн мэдээлэл гарч эхлээд байна.  

LEAVE A REPLY