Компьютерээс хэрхэн эрүүл мэндээ хамгаалах вэ:………………………………….1.Компь,ютер хэр,эглэгчидийн 40 өөс ил,үү хувь нь ха,раа муу,тай болдог гэсэн судал,гаа бий. Компьютэр их ши,ртэх, реф,лекс, гэр,эл, бүдэг, жи,жиг үсэг зэ,ргээс хараа муу,ддаг байна. Мөн фок,усыг бай,нга өөрчлөх, харааны буруу ш,ил зүүсэн, ст,ресс, зарим нэг эр,үүл мэндийн байдла,ас болж хараа мууддаг.


1.Тиймээс хар,аагаа хам,гаалахын тулд та хамга,алах шилийг авах хэрэгтэй.
2.Дэлг,эцнээс нүдээ байн байн салгаж, өөр т,ийш харж бай. 20 м,инут тутамд дэлгэцнээсээ хараагаа сал,гаж, 30 секундын турш нүдээ анивчиж дасгал хийгээрэй….
3. Компь,ютерийн а,жлаа, бусад ажлу,удтай сольбож бай.

4. Стрес,сээ багас,гах арга хэм,жээ авах хэрэгтэй. Үүнд нүдээ аних, удаан амьсгалах зэргийг хийх хэрэгтэй.
5. Мөн компьюетэрээ яг өөрийнхөө өмнө байрлуулах хэрэгтэй бөгөөд өөрөөсөө 43- 75 см ын зайд байрлуулвал сайн.
6. Компьютерийхээ дэлгэцний дээд хэсгийг хаза,йлгаж, өөрөөсөө аль болох хол байлгах хэрэгтэй.
7. Аль болох олон ани,вчиж бай. Энэ нь таны аргасан нүдийг чийгшүүлж байга,а хэрэг юм.
8. Мөн ө,дөр та мони,орыхоо гэрлийг хэвийн байдалд байлгаж, харин орой монит,орыхоо гэрлийг багасгах ёстой байдаг.
9. Хэрв,ээ нүд тань үнэхээр аргаж бай,вал зориулалтын дусааг,уур авах хэрэгтэй.

LEAVE A REPLY