С,үүлийн ж,илүүдэд э,рэгтэй э,мэгтэй, х,өгшин з,алуу гэ,лтгүй хү,н б,үр л там,хинд дон,тож, гарч ч,адахгүйгээр орох б,олсон. Үүн,ий хор у,ршиг нь арв,интай гэдгийг мэд,эх бол,овч, өөр,ийн хүсл,ээ д,ийлж ча,далгүй, өнө,өдрийг хү,ртэл зу,уралдсаар я,ваа хү,мүүс ол,он бай,даг.Т,амхи т,атах нь би,еийн ер,өнхий эр,үүл мэн,дэд с,өрөг нөлөөтэй ч, уушг,инд хам,гийн т,ом да,йсан нь б,олж, үй,л аж,иллагааг нь д,оголдуулж г,эмтээдэг.Тэ,гвэл та бүхэндээ тав болон түүн,ээс дээш жил та,мхи татсан хүмү,үстээ зо,риулан, уу,шги цэвэ,рлэх жорыг хува,алцаж байна. 1. Турмерик – 2 халбага 3. Ус – 1 литр 4. Сармис – 400 гр 5. Бор элсэн чихэр – 400 гр

Бэлтг,эх арга: 1. ,Усаа, тогоон,д хийж буц,алгана. 2. Үүн дэ,эрээ элсэн чих,эрээ хий,ж уусг,аарай. 3. Дээр нь хал,салж бэлтг,эсэн цага,ан гааг хийнэ.4. Мө,н нунтаг турмер,ик, арилгаж хэрч,сэн сарм,исаа хийгэ,эрэй. 5. Ингээд шүүсээ а,хин хэсэ,г буц,алгаж ба,йгаад, гал дээрээс авна.

6. Үүний,гээ ,шилэн са,ванд х,ийж хадгална.

Хэрэгл,эх: Өд,өрт үүн,ээс хоёр халба,гыг ууж бай,гаарай. Ө,глөө өлөн дээрээ буюу хоол идэх,ээс өмнө бол,он орой унтах,ынхаа өмнө буюу хоолны дараа ууна. Ингээд та бэлтгэсэн шүүсээ ууж ду,усгаснаар нэг курс эмч,илгээ дуусах юм. Хам,гийн гол нь туу,штай ууж хэрэ,гэснээр, бодит үр дүнд хүрнэ гэдгийг санаарай.

LEAVE A REPLY