Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Хөдөлмөрийн чадвар а.лдалтын хувь хэмжээ, хугацааг хя.нан шалгах аян эхлүүлсэн.  Нийт шалгах хүний тоо 60 000, үүнээс одоогоор шалгасан нь 19 000 гэнэ. Шалгалтын явцын мэдээллийн тайланд дурдсанаар

Нийгмийн даатгалын сангаас та.хир ду.туугийн тэтгэвэр авч байсан 120 хүний тэтгэмжийг цу.цалжээ. Мөн 2200 хүний материалыг дахин шалгахаар буцааж, 341 хүний асуудлыг ца.гдаад ша.лгуулахаар шилжүүлж, 267 хүний тэтгэмжийн хувь, хугацаа, заалт өөрчлөхөөр болсон байна.

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа “Урд өмнө а.лдаа ду.тагдал гарч байсан. Одоо бид засах нь чухал. Нөгөө талдаа групп тогтоолтын зарчмыг бид шинэчилнэ. Урт хугацаат нөхцөлт буюу эрүүл мэндийн үзлэг,нөхөн сэргээх эмчилгээ зэрэгт цаг тухай бүр хамрагдаж байх, хамрагдахгүй бол харин тэтгэмж олголт зогсдог байх олон улсын туршлагыг нэвтрүүлнэ” хэмээн мэдэгдлээ.

This image has an empty alt attribute; its file name is New-Project-54.jpg

LEAVE A REPLY